Home Contact Shop Word abonnee

Voorwaarden

Aanbieder:
ZPRESS Young
Postbus 1015
3300 BA DORDRECHT

Toepasselijkheid
Deze algemene spelvoorwaarden zijn van toepassing op ieder promotioneel kansspel (verder te noemen ‘Actie’), dat door ZPRESS Young in het tijdschrift STOER of op de website en app van STOER wordt aangeboden. Voor elke Actie kunnen bijzondere voorwaarden van toepassing zijn. Deze zijn vermeld bij de betreffende Actie. Apple is op geen enkele manier betrokken bij de promotionele kansspelen.

Deelnametermijn
Een deelnemer kan deelnemen aan een Actie gedurende twee weken vanaf het moment van publicatie van het kansspel, tenzij bij een Actie een andere termijn of einddatum is vermeld.

Deelname
Deelname is in beginsel alleen mogelijk, indien de deelnemer op het moment van deelname minimaal 16 jaar oud is. Is een deelnemer aan een Actie jonger dan 16 jaar, dan dient deze toestemming van zijn ouder of voogd te hebben om te mogen deelnemen aan de betreffende Actie. ZPRESS Young kan om een schriftelijke bevestiging van deze toestemming vragen. ZPRESS Young kan te allen tijde om een opgave van de geboortedatum van de deelnemer en/of om een kopie van een geldig identiteitsbewijs verzoeken.

Wijze van deelname
Per Actie zal in het betreffende medium van STOER vermeld worden op welke wijze aan de Actie kan worden deelgenomen.

Prijzen
Bij iedere Actie zal worden aangegeven welke en hoeveel prijzen er te winnen zijn. Een prijs wordt door ZPRESS Young ter beschikking gesteld conform de status waarin deze bij het moment van terbeschikkingstelling verkeert. Voor eventuele zichtbare of onzichtbare gebreken of enige andere schade aan een prijs is ZPRESS Young niet aansprakelijk. Een te winnen prijs is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar. Een prijs is evenmin inwisselbaar voor geld, goederen en/of diensten.

Kansspelbelasting
Eventueel verschuldigde kansspelbelasting zal niet in rekening worden gebracht bij de deelnemer, maar door ZPRESS Young worden voldaan, mits over een gewonnen prijs kansspelbelasting dient te worden afgedragen.

Bepaling van de winnaars
Voor elke Actie, verschenen in een medium van STOER geldt dat de winnaars zullen worden aangewezen door een onafhankelijke derde die willekeurig de winnaars trekt. Er vindt per Actie één trekking plaats, tenzij bij een Actie anders wordt vermeld.

Bekendmaking winnaars
De winnaars zullen per e-mail, post of telefonisch bericht ontvangen van de gewonnen prijs op het door de deelnemer opgegeven e-mailadres, correspondentieadres of telefoonnummer. Over de uitslag kan niet gecorrespondeerd worden. Binnen enkele weken zal de gewonnen prijs per post aan de winnaar worden toegezonden c.q. overhandigd. Indien de winnaar de gewonnen prijs niet binnen een redelijke termijn accepteert, vervalt zijn recht op afgifte.

Uitsluiting deelname
Medewerkers van ZPRESS Young en van de prijzensponsor(s) van de betreffende Actie zijn uitgesloten van deelname. ZPRESS Young behoudt zich het recht voor om zonder opgaaf van redenen een deelnemer uit te sluiten van deelname, in het bijzonder wanneer niet is voldaan aan de bij een Actie gestelde spelvoorwaarden.

Aansprakelijkheid
ZPRESS Young besteedt de grootst mogelijke zorg aan de organisatie van een promotioneel kansspel. Desondanks is het mogelijk dat de verstrekte informatie onvolledig of onjuist is. Eventuele druk-, spel-, zet- of andere van dergelijke fouten in door ZPRESS Young openbaar gemaakt materiaal, van welke aard dan ook, kunnen ZPRESS Young niet worden tegengeworpen en kunnen op geen enkele wijze een verplichting voor ZPRESS Young in het leven roepen.

Privacy
Alle persoonsgegevens die in het kader van de acties van deelnemers worden verkregen worden strikt vertrouwelijk en in overeenstemming met de geldende privacywetgeving behandeld.

Inzage
De algemene voorwaarden zijn in te zien op de website van STOER. ZPRESS Young behoudt zich het recht voor de algemene spelvoorwaarden te wijzigen. In geval van aanpassing van de algemene spelvoorwaarden, zal bij de nieuwe algemene spelvoorwaarden worden de ingangsdatum worden vermeld.

Gedragscode Promotionele Kansspelen
ZPRESS Young handelt in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen. Indien een deelnemer klachten heeft over een Actie van ZPRESS Young, kan de deelnemer deze schriftelijk kenbaar maken aan ZPRESS Young t.a.v. de redactie van het betreffende tijdschrift, Postbus 1015, 3300 BA DORDRECHT.