Home Contact Shop Word abonnee

Disclaimer

ZPRESS Young besteedt alle aandacht en zorg aan het onderhouden en samenstellen van stoer.tv. Desondanks is het mogelijk dat er informatie op staat die niet geheel volledig of juist is.

Beweringen en meningen zoals die worden geuit in en onder de artikelen op stoer.tv zijn die van de personen die aan het woord zijn, zoals bijvoorbeeld een geïnterviewde bron. Deze meningen en beweringen hoeven niet (noodzakelijkerwijs) die van de redactie, de webmaster, de internetprovider of ZPRESS Young te zijn.

Wij kunnen er niet voor instaan dat de informatie op stoer.tv geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door jou wordt geraadpleegd. Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid en geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

Wij zijn niet aansprakelijk voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik van stoer.tv. Noch zijn wij aansprakelijk voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of verband houdt met het tijdelijk onbereikbaar zijn van stoer.tv. Wij zijn ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van stoer.tv is verkregen. stoer.tv garandeert noch ondersteunt enig product of enige dienst genoemd op stoer.tv, noch staat zij garant voor enige door de vervaardiger van dergelijke producten of uitvoerder van dergelijke diensten gedane beweringen.

De informatie op stoer.tv wordt dagelijks bekeken en onderhouden en eventuele wijzigingen op de inhoud kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

Intellectueel eigendom
Alle rechten, met betrekking tot het STOER-logo en de merknamen ‘STOER magazine’ en ‘stoer.tv’ berusten bij ZPRESS Young. De informatie op deze site is auteursrechtelijk beschermd. Het is dan ook voor u als gebruiker niet toegestaan deze informatie te distribueren, verkopen, verveelvoudigen of op enige wijze te veranderen, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de betreffende eigenaar van het auteursrecht op deze informatie.

ZPRESS Young heeft het recht de toegang tot informatie te onthouden dan wel om informatie van haar website te verwijderen indien er sprake is van inbreuk op rechten van derde(n).

Algemene spelvoorwaarden

Aanbieder:
ZPRESS Young
Amstelwijckweg 11
3316 BB DORDRECHT

Toepasselijkheid
Deze algemene spelvoorwaarden zijn van toepassing op ieder promotioneel kansspel (verder te noemen ‘Actie’), dat door ZPRESS Young in het tijdschrift STOER of op de website/social media van STOER wordt aangeboden.
Voor elke Actie kunnen bijzondere voorwaarden van toepassing zijn. Deze zijn vermeld bij de betreffende Actie.

Deelname aan de actie houdt acceptatie van de spelvoorwaarden in. Geen enkele betwisting van deze spelvoorwaarden zal in overweging genomen worden.

Deelname
Deelname is in beginsel alleen mogelijk, indien de deelnemer op het moment van deelname minimaal 16 jaar oud is. Is een deelnemer aan een Actie jonger dan 16 jaar, dan dient deze toestemming van zijn ouder of voogd te hebben om te mogen deelnemen aan de betreffende Actie. ZPRESS Young kan om een schriftelijke bevestiging van deze toestemming vragen. ZPRESS Young kan te allen tijde om een opgave van de geboortedatum van de deelnemer en/of om een kopie van een geldig identiteitsbewijs verzoeken.

Wijze van deelname
Per Actie zal in het betreffende medium van STOER vermeld worden op welke wijze aan de Actie kan worden deelgenomen.

Prijzen
Bij iedere Actie zal worden aangegeven welke en hoeveel prijzen er te winnen zijn.
Een prijs wordt door ZPRESS Young ter beschikking gesteld conform de status waarin deze bij het moment van terbeschikkingstelling verkeert. Voor eventuele zichtbare of onzichtbare gebreken of enige andere schade aan een prijs is ZPRESS Young niet aansprakelijk. Een te winnen prijs is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar. Een prijs is evenmin inwisselbaar voor geld, goederen en/of diensten.

Kansspelbelasting
Eventueel verschuldigde kansspelbelasting zal niet in rekening worden gebracht bij de deelnemer, maar door ZPRESS Young worden voldaan, mits over een gewonnen prijs kansspelbelasting dient te worden afgedragen.

Bepaling van de winnaars
Voor elke Actie, verschenen in een medium van STOER geldt dat de winnaars zullen worden aangewezen door een onafhankelijke derde die willekeurig de winnaars trekt. Er vindt per Actie één trekking plaats, tenzij bij een Actie anders wordt vermeld.

Bekendmaking winnaars
De winnaars zullen per e-mail, post of telefonisch bericht ontvangen van de gewonnen prijs op het door de deelnemer opgegeven e-mailadres, correspondentieadres of telefoonnummer. Daarnaast worden de winnaars, afhankelijk van de keuze van de (web)redactie van STOER, in een volgende uitgave van STOER of op de STOER website vermeld.
Over de uitslag kan niet gecorrespondeerd worden. Binnen enkele weken zal de gewonnen prijs per post aan de winnaar worden toegezonden c.q. overhandigd. Indien de winnaar de gewonnen prijs niet binnen een redelijke termijn accepteert, vervalt zijn recht op afgifte.

Uitsluiting deelname
Medewerkers van ZPRESS Young en van de prijzensponsor(s) van de betreffende Actie zijn uitgesloten van deelname.
ZPRESS Young behoudt zich het recht voor om zonder opgaaf van redenen een deelnemer uit te sluiten van deelname, in het bijzonder wanneer niet is voldaan aan de bij een Actie gestelde spelvoorwaarden.

Aansprakelijkheid
ZPRESS Young besteedt de grootst mogelijke zorg aan de organisatie van een promotioneel kansspel. Desondanks is het mogelijk dat de verstrekte informatie onvolledig of onjuist is. Eventuele druk-, spel-, zet- of andere van dergelijke fouten in door ZPRESS Young openbaar gemaakt materiaal, van welke aard dan ook, kunnen ZPRESS Young niet worden tegengeworpen en kunnen op geen enkele wijze een verplichting voor ZPRESS Young in het leven roepen.
De algemene spelvoorwaarden hebben geen betrekking op promotionele activiteiten, die onder verantwoordelijkheid van de adverteerders, sponsors of overige derden (productiebedrijven) worden georganiseerd.

Privacy
Alle persoonsgegevens die in het kader van de acties van deelnemers worden verkregen worden strikt vertrouwelijk en in overeenstemming met de geldende privacywetgeving behandeld.

Gedragscode Promotionele Kansspelen
ZPRESS Young handelt in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen. Indien een deelnemer klachten heeft over een Actie van ZPRESS Young, kan de deelnemer deze schriftelijk kenbaar maken aan ZPRESS Young t.a.v. de redactie van het betreffende tijdschrift, Postbus 1015, 3300 BA DORDRECHT.